Dokładnie 22 kwietnia na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się uroczyste nadanie tytułu i godności doktora honoris causa Panu Markowi Dareckiemu – prezesowi Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Tytuł ten – w tradycji akademickiej traktowany jako najwyższa możliwa do osiągnięcia godność świadcząca o zasługach i pozycji wyróżnionej osoby – został nadany podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Uczelnia praktykuje nadawanie tytułu honoris causa od 2002 r. i do tej pory uhonorowano nim jedynie 14 osób. Dziś do tego grona dołączył mgr inż. Marek Darecki. 

Procedura nadania tytułu doktora honoris causa

Procedura nadania akademickiego tytułu honorowego doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej rozpoczęła się na wniosek Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Senat uczelni na posiedzeniu 29 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej Panu mgr. inż. Markowi Dareckiemu. Równocześnie Senat Politechniki Rzeszowskiej wyraził zgodę na zaopiniowanie wniosku przez Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Senat Politechniki Warszawskiej. Zaakceptowano również promotora w postępowaniu w osobie prof. dr. hab. inż. Jarosława Sępa. Senaty wyznaczonych uczelni odniosły się pozytywnie do tej inicjatywy, podkreślając w swoich opiniach wybitne dokonania mgr. inż. Marka Dareckiego w zakresie rozwoju przemysłu lotniczego oraz tworzenia systemu współpracy ośrodków akademickich z otoczeniem społeczno-gospodarczym i poparły wniosek o nadanie Mu tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Rzeszowskiej. Opinie o działalności Marka Dareckiego opracowali prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jak podkreślał prof. dr hab. inż. Jerzy Lis: „Marek Darecki jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera – specjalność silniki lotnicze. W przemyśle lotniczym pracował przez 43 lata. W trakcie kariery ciągle podnosił swoje kwalifikacje, m.in. w korporacyjnym Darden University i wojskowej akademii West Point. Ten fakt z pewnością w znaczący sposób wpłynął na kształtowanie się Jego osobowości i kariery zawodowej. Należy podkreślić istotne dla wniosku związki Pana Marka Dareckiego z rejonem Podkarpacia, przemysłem lotniczym i Politechniką Rzeszowską. W 2011 roku został zaproszony przez Komisję Europejską do grupy 14 liderów europejskiego przemysłu lotniczego z zadaniem stworzenia strategii rozwoju europejskiego lotnictwa, zwanej Flightpath 2050. Obszarem wyjątkowego zainteresowania i autentycznej troski Pana Marka Dareckiego jest szeroko pojęta edukacja. Jak mało kto – potrafi dzielić się swoimi zawodowymi doświadczeniami oraz szeroką wiedzą. Jest człowiekiem czynu, dlatego na tym polu z Jego inicjatywy powstało wiele cennych projektów”. W opinii prof. dr. hab. inż. Jarosława Mizery: „Mgr inż. Marek Darecki był pomysłodawcą i inicjatorem klastra lotniczego Dolina Lotnicza oraz jego prezesem od momentu powstania, czyli od 2003 r. Jego zasługami dla rozwoju inżynierii materiałowej i mechaniki były projekty, których był współautorem, lub które aktywnie wspierał oraz funkcje, jakie pełnił w przekształcaniu polskiego przemysłu lotniczego w zupełnie w nową jakość.(…) Nie ma przesady w stwierdzeniu, że dziś firmy lotnicze w Polsce prezentują światowy poziom dzięki dużemu zaangażowaniu w ich rozwój prezesa Marka Dareckiego. Dzięki niemu szeroko rozwinęła skrzydła nie tylko firma, którą kierował od 2002 r., lecz także inne przedsiębiorstwa branży lotniczej współpracujące z polskimi uczelniami, w tym Politechniką Rzeszowską, Politechniką Warszawską, AGH oraz z wieloma instytucjami badawczymi w kraju i za granicą”.

O uroczystości

Posiedzenie Senatu otworzył rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. Procedurę nadania akademickiego tytułu honorowego tytułu doktora honoris causa oraz fragmenty opinii recenzentów przedstawił prorektor ds. nauki dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz. Na tę niecodzienną uroczystość przybyli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Maria Kurowska, Krystyna Skowrońska, Wiesław Buż, Adam Śnieżek, wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, starosta powiatu rzeszowskiego Józef Jodłowski. W wydarzeniu uczestniczyli również rektorzy i prorektorzy uczelni współpracujących z Politechniką Rzeszowską, m.in. prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Zbigniew Barabasz, rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, prof. Anna Szylar, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, dr Wergiliusz Gołąbek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. Bogusław Łazarz, prorektor ds. ogólnych Politechniki Śląskiej oraz rektorzy minionych kadencji prof. Marek Orkisz, prof. Andrzej Sobkowiak. Na uroczystości pojawili się również przedstawiciele Pratt & Whitney, m.in. Maria Della Posta, prezes Pratt & Whitney Canada, Wojciech Wasik, prezes, dyrektor generalny Pratt & Whitney Kalisz, Marcin Samolej, wiceprezes, dyrektor generalny Pratt & Whitney Rzeszów, oraz Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, a także członkowie Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej i Stowarzyszenia Wsparcia Politechniki Rzeszowskiej PRZ – CONNECT oraz przedstawiciele samorządów i wielu instytucji.

Laudację na cześć Marka Dareckiego wygłosił prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Przedstawiając sylwetkę doktora honorowego, podkreślał jego zaangażowanie w rozwój firm Doliny Lotniczej przez realizację wielu badań naukowych. Wdrożyły one na przestrzeni ostatnich lat we współpracy z uczelniami i instytutami dziesiątki nowatorskich projektów, których efekty są liczone w setkach milionów złotych. Prof. J. Sęp wskazał również wiele aktywności Pana Marka Dareckiego związanych z szeroko pojętą edukacją: „W trakcie licznych spotkań z naukowcami, nauczycielami przedmiotów ścisłych, pracownikami kuratoriów oświaty, dyrektorami szkół, wychowawcami dzieci i młodzieży zwracał uwagę na konieczność modernizacji programów nauczania. Jednocześnie sam prowadzi cieszące się ogromną popularnością webinary i autorskie vlogi dla studentów różnych uczelni, na temat wyboru zawodu, ścieżki rozwoju indywidualnego, uczenia się, zawodów przyszłości, przemysłu 4.0. Cechą wspólną tych aktywności jest rozwijanie innowacyjnego przemysłu i tworzenie efektywnego, wielopłaszczyznowego systemu synergicznej współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym i społecznym.”

Rektor prof. Piotr Koszelnik w asyście promotora prof. Jarosława Sępa i prorektora ds. nauki prof. PRz Lesława Gniewka wręczył dyplom doktorowi honoris causa Politechniki Rzeszowskiej Panu mgr. inż. Markowi Dareckiemu, tym samym nadał mu tytuł doktora honoris causa oraz wszystkie związane z nim przywileje. Doktor honoris causa dokonał następnie wpisu do Albumu Doktorów Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej.

Udostępnij: