Polityka Prywatności

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie szanuje i przestrzega prawa Użytkowników i Uczestników projektów realizowanych przez Fundację do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalów prowadzonych przez Fundację.

 1. Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie (zwana dalej „Administratorem”). Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres ul. Hetmańska 120, 35-078 lub e-mail: info@dolinawiedzy.pl, numer telefonu 17 888 60 03
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Łukasza Szuby, z którym można skontaktować się na podane w pkt. 1 dane kontaktowe
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 4. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalach lub za ich pomocą zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku kontaktu z Administratorem lub uczestnictwa w projektach realizowanych przez Administratora podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy lub realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, (zwana dalej „Umową”), dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1a, 6 ust. 1 b, 6 ust. 1 f RODO.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz celem świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później – w zakresie przewidzianym przepisami prawa, tj. m.in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Administrator stosuje pliki cookies do przechowywania sesji użytkownika i skryptów google analytics.
 13. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Fundacja wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.
 14. Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki cookies

W związku z udostępnieniem usług internetowych Fundacja stosuje tzw. Cookies. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do niej dostęp jest Fundacja.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
 • utrzymania sesji użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Istnieje możliwość blokowania plików cookies, bowiem w przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Pamiętać jednak należy, iż może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z odwiedzanej strony internetowej lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania.

Regulamin Pracy w warsztacie

 • Każdy Uczestnik zajęć oraz Użytkownik warsztatu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem pracy w warsztacie oraz innymi przepisami obowiązującymi w placówce i przestrzegać zapisów w nich zawartych.
 • Dbać o należyty stan techniczny maszyn, urządzeń, sprzętów i narzędzi oraz o ład i porządek na stanowisku pracy, a ewentualne usterki i wady zgłaszać niezwłocznie pracownikom RoboLAB.
 • Korzystanie z narzędzi, urządzeń oraz maszyn odbywa się na własną odpowiedzialność po zapoznaniu się z instrukcją BHP urządzenia.
 • Użytkownik warsztatu zobowiązany jest do wykonywania prac na dedykowanym stanowisku.
 • Instrukcja BHP maszyny, urządzenia znajduje się obok maszyny, urządzenia.
 • Uczestnicy zajęć mogą korzystać z narzędzi, urządzeń oraz maszyn wyłącznie za zgodą pracowników RoboLAB.
 • Uczestnik ma przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń, poleceń i wskazówek pracowników RoboLAB.
 • Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z maszyn, narzędzi i sprzętów pod nadzorem pracownika RoboLAB.
 • Przed przystąpieniem do pracy, Uczestnik ma obowiązek sprawdzić stan techniczny używanych maszyn, sprzętów, urządzeń i narzędzi oraz stosowanych zabezpieczeń, osłon itp. zgodnie z instrukcją.
 • Od momentu rozpoczęcia pracy ze sprzętem do momentu jego zwolnienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 • Użytkownik ma obowiązek zdjąć wszystkie zbędne części ubrania, wyposażenia, ozdoby i inne przedmioty mogące przeszkadzać w wykonywanej pracy i dodatkowo stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Sprawdzić czy nie zwisają luźno jakieś części ubrania, przy pracach z maszynami w ruchu, mogącymi wciągnąć części ubrania, dodatkowo sprawdzić czy wszystkie guziki są pozapinane, usunąć wystające części ubrania, rękawy zapiąć lub podwinąć.
 • Założyć stosowane na danym stanowisku pracy środki ochrony indywidualnej, po uprzednim sprawdzeniu jego kompletności i sprawności, gwarantujący właściwe i bezpieczne pełnienie swoich funkcji.
 • Upewnić się, że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia osób przebywających na danym stanowisku pracy i w jego najbliższym otoczeniu.
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub wymiany sprzętu w przypadku gdy doszło do uszkodzenia sprzętu wynikającego z niepoprawnego użytkowania.
 • Po skończonej pracy Użytkownik warsztatu jest zobligowany do zatrzymania, odłączenia zasilania i odłożenia narzędzi lub urządzeń na ich miejsce oraz uprzątnięcia stanowiska pracy.
 • W przypadku awarii maszyn i urządzeń oczekiwać na dalsze decyzje pracowników RoboLAB, maszynę oznakować i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.
 • W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu innych Uczestników powiadomić o tym osoby narażone, pracowników RoboLAB i wspólnie opuścić zagrożone miejsce.
 • Zabrania się pracy na niesprawnych lub niekompletnych maszynach lub urządzeniach, pozbawionych obudów i osłon bezpieczeństwa oraz z niesprawnymi lub odłączonymi urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw maszyn oraz urządzeń, zwłaszcza elektrycznych, czyszczenia, konserwacji bez odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej i wiedzy pracowników RoboLAB.
 • Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w określonych przez producenta ustawieniach układów regulacji, elementów bezpieczeństwa, demontowania części urządzenia lub zasilania.
 • Zabrania się wkładania części ciała do wnętrza urządzeń lub w miejsca do tego nie przeznaczone.
 • Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów przez Uczestników na stanowiskach pracy.
 • Zabrania się picia i spożywania alkoholu innych środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem w placówce RoboLAB.
 • Zabrania się palenia tytoniu, papierosów, w tym e-papierosów na terenie placówki RoboLAB.

Regulamin RoboLab prowadzonego przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”

Regulamin określa zasady oraz reguły funkcjonowania RoboLabu, stanowiącego projekt mający na celu realizację zajęć i szkoleń oraz organizację zawodów robotycznych. RoboLab jest prowadzony przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.

1. Definicje

 • Regulamin– niniejszy dokument określający zasady panujące w placówce RoboLAB oraz na stronie internetowej RoboLAB.
 • Administrator– Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” z siedzibą w Rzeszowie.
 • Partnerzy– instytucje, które współpracują z RoboLAB i Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”.
 • Stanowisko pracy– stanowisko dedykowane, wyposażone w określone narzędzia oraz urządzenia elektroniczne.
 • Drużyna– grupa osób składająca się z Uczestników i Opiekuna Drużyny/ Nauczyciela.
 • Opiekun Drużyny– osoba pełnoletnia, sprawująca opiekę nad swoją drużyną.
 • Nauczyciel– osoba z instytucji oświaty (szkoły), której obowiązkiem jest opieka nad powierzoną mu drużyną.
 • Uczestnik– osoba, która bierze aktywny, lub bierny udział w zajęciach prowadzonych przez RoboLAB.
 • Użytkownik– osoba korzystająca z narzędzi, maszyn lub sprzętu w placówce RoboLAB
 • Trener– pracownik RoboLAB prowadzący zajęcia.
 • Inna osoba – osoba niebędąca Użytkownikiem, Opiekunem Drużyny ani personelem placówki RoboLAB jak również osobą upoważnioną do reprezentowania RoboLAB.
 • Rezerwacja– funkcjonalność strony umożliwiająca zapisanie się na zajęcia prowadzone przez RoboLAB.
 • Instrukcje– dokumenty regulujące zasady korzystania i prawidłowej eksploatacji urządzeń znajdujących się w warsztacie RoboLAB
 • Zachowania niebezpieczne– działania lub zaniechania Użytkowników, Osób trzecich lub Odwiedzających, które doprowadzają lub mogą doprowadzić do powstania sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia innych osób, środowiska, lub do zniszczenia albo uszkodzenia mienia.
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (skrót „RODO”).

2. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Trenerów RoboLAB oraz rejestrację konta. Dodatkowo określa zasady i warunki przebywania na terenie placówki oraz obsługi urządzeń. Regulamin ten obowiązuje wszystkich użytkowników oraz osoby przebywające na terenie placówki RoboLAB.

3. Zajęcia

 • Szczegółowy opis zajęć znajduje się na stronie Internetowej RoboLAB w zakładce „Opis zajęć”.
 • Warunkiem koniecznym przystąpienia do poszczególnych zajęć:
  • „Odlotowa Edukacja”, „Kreatywne Warsztaty” jest rejestracja na zajęcia poprzez kalendarz zajęć z poziomu konta Opiekuna drużyny/ Nauczyciela na stronie https://robolab.edu.pl
  • „RoboWarsztat”  jest rejestracja drużyny na zajęcia poprzez kalendarz zajęć z poziomu konta Opiekuna drużyny/ Nauczyciela na stronie https://robolab.edu.pl
  •  „RoboCAMP”  „RoboStudio” jest rejestracja na zajęcia poprzez kalendarz z poziomu konta „Uczestnika drużyny” lub „Uczestnika zajęć indywidualnych” na stronie https://robolab.edu.pl
  • „RoboExpert” jest rejestracja na zajęcia poprzez kalendarz zajęć z poziomu konta „Uczestnika drużyny” na stronie https://robolab.edu.pl
 • Administrator może odwołać zajęcia bez podawania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują Uczestnikom roszczenia odszkodowawcze.

4. Rejestracja konta

 • Chcąc zarejestrować konto należy zapoznać się z regulaminami/ klauzulami oraz wyrazić na nie zgody.
 • W celu rejestracji konta na stronie internetowej RoboLAB należy podać poniższe dane:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Data urodzenie
  • Email
  • Nr telefonu
 • W przypadku chęci udziału w zajęciach zdalnych (On-Line) RoboWarsztat- u,  Opiekun/ Nauczyciel musi uzupełnić dane do przesyłki materiałów do zajęć:
  • Miejscowość 
  • Ulica 
  • Nr. Budynku 
  • Kod pocztowy 
  • Poczta 
  • Województwo
 • Opiekun drużyny/ Nauczyciel dokonuje rejestracji na stronie https://robolab.edu.pl
 • Uczestnik rejestruje się z linka otrzymanego na email – wygenerowany przez dodanie uczestnika w panelu Opiekuna/Nauczyciela lub dokonuje rejestracji na stronie https://robolab.edu.pl wybierając pole „Uczestnik zajęć indywidualnych
 • Uczestnik zajęć indywidualnych  dokonuje rejestracji na stronie https://robolab.edu.pl  wybierając pole „Uczestnik zajęć indywidualnych”
 • W przypadku osoby poniżej 16-tego roku życia rejestrację konta na stronie https://robolab.edu.pl dokonuje Rodzic/Opiekun prawny.
 • Rodzic/ Opiekun Prawny musi podać dane:
  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Nr. Telefonu
   • Imię dziecka
   • Nazwisko dziecka
   • Datę urodzenia dziecka
   • Telefon dziecka
   • Email dziecka

5. Zobowiązania użytkowników

Użytkownik warsztatu jest zobowiązany do:

 • poszanowania osób i mienia,
 • przestrzegania powszechnie obowiązujących norm prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad etyki,
 • dbania o dobrą atmosferę pracy,
 • przestrzegania zasad BHP oraz porządku stanowiska pracy i przestrzeni RoboLAB-u
 • dbanie o stan sprzętu oraz miejsca pracy
 • brak ograniczeń co do pomysłu na rozwiązanie

6. Wizerunek

Akceptacja Regulaminu oraz Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku osoby uczestniczącej w zawodach oraz na jego wykorzystanie poprzez publikację wizerunku (zdjęcia z w, nagrania z zajęć oraz materiały wideo transmitowane na żywo przy pomocy odpowiednich platform), bez konieczności informowania o tym Uczestnika.

7. Zasady korzystania z RoboLAB

 • Korzystanie z narzędzi oraz urządzeń odbywa się na własną odpowiedzialność po zapoznaniu się z instrukcją ogólną BHP urządzenia
 • Użytkownik warsztatu zobowiązany jest do wykonywania prac na dedykowanym stanowisku
 • Instrukcja BHP urządzenia znajduje się obok urządzenia
 • Uczestnicy zajęć mogą korzystać z narzędzi oraz urządzeń wyłącznie za zgodą pracowników RoboLAB.
 • Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z maszyn, narzędzi i sprzętów pod nadzorem pracownika RoboLAB
 • Przed przystąpieniem do pracy, Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z aktualnym stanem urządzenia. W przypadku uszkodzenia bądź niezdatności sprzętu do pracy należy poinformować Pracownika RoboLAB o tym fakcie.
 • Od momentu rozpoczęcia pracy ze sprzętem do momentu jego zwolnienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub wymiany sprzętu w przypadku gdy doszło do uszkodzenia sprzętu wynikającego z niepoprawnego użytkowania.
 • Po skończonej pracy Użytkownik warsztatu jest zobligowany do odłożenia narzędzi lub urządzeń na ich miejsce oraz uprzątnięcia stanowiska pracy.
 • Zabrania się spożywania oraz przebywania pod wpływem środków odurzających w RoboLAB
 • Zabrania się palenia papierosów, w tym e-papierosów na terenie placówki RoboLAB,
 • Zabrania się korzystania z sieci Internet w celach nielegalnych
 • Użytkownik warsztatu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Pracy w Warsztacie i przestrzegania wszystkich zasad w nim zawartych.

8. Ochrona danych osobowych

Informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

9. Postanowienia końcowe

Nieznajomość przepisów niniejszego Regulaminu nie zwalnia Użytkownika/Odwiedzającego z odpowiedzialności za niestosowanie się do jego zapisów.

Regulamin obowiązuje od 31.01.2022 r.

Udostępnij: