* - pola wymagane

Format RRRR-MM-DD
Format XXXXXXXXX

Klauzula informacyjna

W zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy jednakże, iż brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka uniemożliwi uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Fundację.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych oraz dziecka (jeśli dotyczy) jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów zwana dalej Administratorem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się dzwoniąc pod numer 17 888 60 03 bądź pisząc na wskazane w pkt. 2 adresy.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub email: info@dolinawiedzy.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania działań związanych z obsługą i realizacją zawieranych umów oraz z obsługą Serwisu, w szczególności:
  1. na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1.a) RODO w celu:
   1. założenia i prowadzenia Konta – i będą przetwarzane przez okres pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1.b) RODO w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy na przeprowadzenie Zajęć, lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1.c) RODO w celu:
   1. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – i będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
   2. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1.f) RODO w celu:
   1. prowadzenia korespondencji - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   2. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Twoje dane osobowe oraz dziecka przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz celem podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.
 6. Administrator może przekazać Twoje dane podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy organizacji RoboLAB, sponsorom RoboLAB.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Udostępnij: